3η Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Ωφελούμενων

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  του έργου με τίτλο: «ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)»