Προδημοσίευση 2 Δράσεων επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσιεύθηκαν 2 Δράσεις επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τις δράσεις "Επιχειρούμε δυναμικά" που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και "'Επιχειρηματική Ευκαιρία" που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα γραφεία  μας, Παπαβασιλείου 9, Τ.Κ..47100, Άρτα, ή επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας.