^Επιστροφή στην αρχή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «Γενική Επιχειρηματικότητα» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν. 4399/2016

 

ΣΚΟΠΟΣ: η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

 Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 

·       Κτηριακές εγκαταστάσεις και έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

·       Μηχανολογικός εξοπλισμός - Τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

·       Λοιπός εξοπλισμός

·       Μεταφορικά μέσα που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας

·       Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία

·       Άυλα στοιχεία ενεργητικού (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιήσεις, λογισμικό, συστήματα οργάνωσης επιχείρησης, κλπ)

·       Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων:

·       Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες

·       Δαπάνες εκκίνησης

 

Ελάχιστος Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων:

·       50.000€ για ΚΟΙΝΣΕΠ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

·       100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις

·       150.000 € για μικρές επιχειρήσεις

·       500.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Ποσοστό Χρηματοδότησης:

ανάλογα με α) το μέγεθος της επιχείρησης, β) τον τρόπο συμμετοχής της στο πρόγραμμα, γ) την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου    

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 20/12/2016

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 26810 24424 ή επισκεφθείτε το γραφείο μας Παπαβασιλείου 6, Άρτα.

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking