^Επιστροφή στην αρχή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν. 4399/2016

ΣΚΟΠΟΣ: η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση
ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 

·       Κτηριακές εγκαταστάσεις και έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

·       Μηχανολογικός εξοπλισμός - Τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

·       Λοιπός εξοπλισμός

·       Μεταφορικά μέσα που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας

·       Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία

·       Άυλα στοιχεία ενεργητικού (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιήσεις, λογισμικό, συστήματα οργάνωσης επιχείρησης, κλπ)

·       Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων:

·       Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες

·       Δαπάνες εκκίνησης

 Ελάχιστος Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων:

·       50.000€ για ΚΟΙΝΣΕΠ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

·       100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις

·       150.000 € για μικρές επιχειρήσεις

·       250.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις

 Είδη ενισχύσεων: Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση απασχόλησης

 Ποσοστό Χρηματοδότησης:

ανάλογα με α) το μέγεθος της επιχείρησης, β) τον τρόπο συμμετοχής της στο πρόγραμμα, γ) την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου    

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 20/12/2016

Για αναλυτικότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 26810 24424 ή επισκεφθείτε το γραφείο μας Παπαβασιλείου 6, Άρτα.

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking