ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ανάθεσης έργου σε συνεργάτες  για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)»

και Κωδικό Έργου.: 380062