^Επιστροφή στην αρχή

Διαγωνισμοί Προμηθειών Δημοσίου

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Οι διαγωνισμοί αφορούν την προμήθεια α' υλών, αναλωσίμων, εξοπλισμού και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του δημοσίου.

Αναλαμβάνουμε την υποβολή προσφορών σε ανοιχτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου,  που πραγματοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην υποβολή προσφορών για λογαριασμό υποψήφιων προμηθευτών σε όλη την Ελλάδα.  

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

·         Ενημέρωση για την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών

·         Ορθή και πλήρης συμπλήρωση πεδίων του πληροφοριακού συστήματος του εκάστοτε διαγωνισμού

·         Συμπλήρωση των απαιτούμενων υποδειγμάτων του διαγωνισμού

·         Υποβολή έγγραφων ερωτημάτων – διευκρινήσεων στην αναθέτουσα αρχή

·         Προετοιμασία φυσικού φακέλου προσφοράς προς κατάθεση στην αναθέτουσα αρχή

·         Διεκπεραίωση όλων των σταδίων του διαγωνισμού

·         Ενημέρωση για την αποστολή μηνυμάτων αλλά και την έκδοση πρακτικών από την αναθέτουσα αρχή για την εξέλιξη της υποβαλλόμενης προσφοράς

 ·         Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας (Παπαβασιλείου 6, Άρτα) στα τηλέφωνα 26810 24424 και 6977004209.

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking