^Επιστροφή στην αρχή

Τοπικά Προγράμματα

- Πρόγραμμα Leader  

Τα τοπικό πρόγραμμα Leader για τους Νομούς Άρτας & Πρέβεζας έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" (ΠΑΑ 2007-2013, Άξονας 4) και αφορά συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης. Οι κυριότερες δραστηριότητες που επιχορηγούνται για ιδιώτες, επιχειρήσεις & ΟΤΑ είναι οι εξής:

 • Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προιόντων
 • Ανταγωνιστικότητα προς μη γεωργικές δραστηριότητες
 • Στήριξη της δημιουργίας & ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία & τον αγροτικό πληθυσμό
 • Ανακαίνιση & ανάπτυξη χωριών
 • Διατήρηση & αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

 

- Πρόγραμμα Αλιείας

Το τοπικό πρόγραμμα Αλιείας έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του "ΕΠ Αλιείας 2007-2013 - Άξονας 4''. Αφορά συγκεκριμένες περιοχές στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας & Αιτωλοακαρνανίας που είναι παράκτιες στον Αμβρακικό Κόλπο και οι κυριότερες δραστηριότητες που επιχορηγούνται για ιδιώτες (αλιείς και μη), επιχειρήσεις, συλλόγους, φορείς και οργανισμούς ΟΤΑ είναι οι εξής:

 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικές με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον
 • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ανάπτυξη υποδομών διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας, ίδρυση χώρων αναψυχής και εστίασης)
 • Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
 • Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
 • Διατοπική - Διακρατική Συνεργασία

"Δείχνουμε μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερες περιοχές της Άρτας και ευρύτερα"

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking